دربارۀ سایت

http://lab.noghtenazar2.info/node/640

بهاء الله، موسس ديانت بهايي، ايراني بود. از نور مازندران. باب نيز ايراني بود. از شيراز. اما دريغا که کلام اين دو در ايران همچنان ناشنيده مانده است. کلام ناشنيده انها انکار شده، سوء تفسير گشته و حقايقش، وارونه جلوه داده شده و مي شود. اکثري از هموطنانشان، هنوز موفق نشده اند کلام انها را ان گونه که خود انها گفته اند، بشنوند و قضاوت کنند. روزنامه ها، مجلات، راديو و تلويزيون، و تقريبا تمامي رسانه هاي ايران، چهره اي غير واقعي از اين ديانت ارائه نموده اند. در اين ميان تنها رسانه اي که براي بهاييان باقي مانده است، اينترنت است و بس و سايت نقطه نظر، تلاش مي کند تا با بهره گيري از اين اعجاز قرن، سد صدو شصت ساله ميان بهاييان و هموطنانشان را از بين برداشته و با ارائه مقالات مستدل و مستند، ابهامات موجود در راه شناخت بيشتر ديانت بهايي را رفع نموده ايرانيان عزيز را با واقعيات آن اشنا نمايد.