سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیامبر و فلاسفه (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

ترجمۀ مهرداد جعفری
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷

در میان پیامبران پروردگار، حضرت بهاءُالله به عنوانِ مَظهَرِ ظهورِ اِلهی مطالبی غیرعادی (شاید منحصر به فرد) در میان پیامبران نازل فرمودند و آن اظهارِ بیاناتی در مورد فلسفه و فلاسفه می باشد. این اَمر ممکن است سابقه ای در تاریخ بشریّت نداشته باشد و یا آنکه تا حال معلوم و آشکار نگردیده.

علی رغم این نکتۀ منصفانه باید بیان نمود که عدمِ ذکرِ مَظاهرِ ظهورِ اِلهی عاملی نبوده که در گذشته علوم و فلسفه شکوفا نگردند. با نظراتی محتاطانه می توان گفت که بسیاری از غربیان معتقد بودند بعد از سقوط امپراطوری روم در غرب علوم و فلسفه «عصری تاریک» را طیّ نمود ولی در حقیقت قبل از دوران رنسانسِ اروپا، فلسفه بیش از هزار سال در عالمِ اسلامی رشد نموده شکوفا گردید. و مطالبی در این مورد دربارۀ قسمت های دیگر کرۀ اَرض ذکر نشده. حتّی در اروپا از آنچه از تاریخ نویسان باقی مانده که مایلند بشریّت باور نماید «قرون وسطی» نسبت به قرن شانزدهم آنچنان تاریک نبوده. مثالی از این بابت را می توان در فیلم «اگورا Agora« https://beyondforeignness.org/3034 که بنحوی زیبا و گیرا نکات تعصّبات مذهبی و اثرات آن را دنبال نموده می توان مشاهده نمود گرچه در بعضی از موارد از اشاره به حقائق تاریخی که قبلاً ذکرشد خود داری نموده.

در هر حال بیانات حضرت بهاءُالله از این نظر قابل توجّه است که در مورد رابطۀ علوم و ادیان اشاره فرمودند که قبلاً http://noghtenazar.org/node/1723 هم در این مقالات مورد توجّه قرار گرفته. یکی از مباحث مهمِّ ذکر شده در میان آثارِ حضرت بهاءُالله در این زمینه لوحِ مبارکِ «حکمت» است http://reference.bahai.org/fa/t/b/TB/ که مانند مکاتبه ای خطاب به نفسی محترم است که قبلاً هم ذکرشان شده. ایشان آقا محمّد (قائنی) http://noghtenazar.org/node/1744 که بعداً به لقب «نَبیلِ اَکبر» از قلمِ حضرت بهاءُالله مفتخر گردیدند می باشند. همان طوری که می دانیم قبل از این که آقا محمّد به دیانت بهائی اقبال نمایند یکی از علمای معروف بودند که علاقه به فلسفه داشتند. ایشان به عنوان بابی مورد اتّهام قرار گرفتند که این اتّهامِ غیرِ واقعی باعث ایمان ایشان به دیانت بهائی گردید.

در لوح حکمت حضرت بهاءُالله بسیاری از فلاسفه را نام برده اند که از جمله می توان از سُقراط، اَرَسطو و افلاطون نام ذکر برد.

در دنبالۀ این مقاله بعضی از مطالبی که در لوح حکمت آمده مورد توجّه قرار خواهد گرفت گرچه هدف توجّه به رابطۀ مابین فلسفه (علوم) و ادیان می باشد و کاملاً واضح است که حضرت بهاءُالله آشکارا نسبت این رابطه را مشخّص می فرمایند که باید مورد توجّه نفوسی که در مسائل علمی به تحقیق مشغولند قرار گیرد.

«اِنّا نُحِبُّ الحُکَماءَ الَّذینَ ظَهَرَ مِنْهُمْ مَا انْتَفَعَ بِهِ النّاسُ وَ اَیَّدْناهُمْ بِاَمْرٍ مِنْ عِنْدِنا اِنّا کُنّا قادِرینَ.» ۳ [مضمون به فارسی: بدرستی که ما دوست داریم حُکمایی را که از ایشان ظاهر شد آنچه که مردم از آن نفع بردند و ما ایشان را به اَمری از جانبِ خود یاری کردیم بدرستی که ما قادریم.]

«اِیّاکُمْ یا اَحِبّائیٖ اَنْ تُنْکِرُوا فَضْلَ عِبادِیَ الحُکَماءِ الَّذینَ جَعَلَهُمُ اللهُ مَطالِعَ اسْمِهِ الصّانِعِ بَیْنَ العالَمینَ أفْرِغُوا جُهْدَکُمْ لِیَظْهَرَ مِنْکُمُ الصَّنایِعُ وَ الاُمورُ الّتیٖ بِها یَنْتَفِعُ کُلُّ صَغیرٍ وَ کَبیرٍ.» ۴ [مضمون به فارسی: مبادا ای دوستانِ من [بهائیان] که اِنکار کنید فضلِ بندگانِ حکیمِ مرا که خداوند ایشان را مَطالِعِ [مَحَلّ هایِ طلوعِ] اسمِ «صانعِ» خود بین عالمیان قرار داده. توانایی خود را صرف کنید تا از شما صنایع و اُموری آشکار شود که هر کوچک و بزرگی از آن سود برند.]

استخلاص حضرت بهاءُالله از زندان قلعۀ عَکّا (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

شرایطی که حضرت بهاءُالله از زندان قلعۀ عکّا استخلاص یافتند با شرایطی که مقامات حکومتی و مذهبی بر وجود مبارک تحمیل کرده و باعث محبوس شدن حضرتشان گردید بسیار متفاوت بود. http://noghtenazar.org/node/1748 قریب به نُه سال بود که به این شهر نزولِ اِجلال فرموده بودند و در عرض این سالیان ساکنین مقیم شهر همواره مَحَبَّت و اِرادتِ خویش را نسبت به نَفسِ نَفیسِ مبارکشان اِبراز می نمودند. گرچه هنوز حضرت بهاءُالله محبوس و مسجون بودند، حال بسیاری از مقامات حکومتی و رهبران مذهبی توأمان به حمایت یکدیگر در استخلاصِ حضرتشان از زندان قلعۀ عَکّا سعی و کوشش می نمودند. حضرت عبدُالبهاء قضیۀ خروجِ حضرت بهاءُالله را از زندان قلعۀ عَکّا چنین نقل فرمودند.

«یک وقتی جَمالِ مبارک [حضرت بهاءُالله] فرمودند که من نُه سال است که یک زمین سبز ندیدم. میلِ مبارک بسیار به سبزه و صحرا بود. می فرمودند عالَمِ صحرا، عالَمِ اَرواح است و عالَمِ شهر عالَمِ اجسام، از این فرمایشِ مبارک فهمیدم اشاره است. یک پاشائی بود در عَکّا، محمّد پاشا صفوت نام، خیلی با ما ضدّ بود. در یک فرسخی عَکّا یک قصر داشت (مزرعه) در اطراف باغستان بود. بسیار جای با صفائی بود و آب جاری داشت. رفتم خانۀ آن پاشا گفتم پاشا آن قصر را تو انداختی آمدی توی عَکّا نشسته ای. گفت من علیلم نمی توانم در خارج شهر بنشینم و آن جا مَحَلِّ خالی است و نمی توانم با دوستانم معاشرت کنم. من از اشارۀ مبارک فهمیدم که میلِ مبارک است بیرون بروند فهمیدم که هر کاری بکنم پیش می رود گفتم مادام تو نمی نشینی آنجا خالی است بده به ما. آن پاشا خیلی تعجّب کرد، از پاشا اجاره گرفتم به قیمت خیلی ارزان در سالی پنچ لیره، خیلی غریب است. پنچ ساله پولش را دادم. بعد بنّا فرستادم تعمیر کند حمّام ساختم آن جا، بعد آمدم یک کالسکه درست کردم بزرگ، یک روز خودم گفتم اوّل بروم، من هم تنها از دروازه بیرون آمدم، قراول ایستاده بود، هیچ حرف نزد، هیچ نگفت، فردا عصر رفتم به بَهجی، هیچکس حرفی نزد، ابداً، بعد یک روزی مأمورین حکومت را مهمان کردم از صبح تا شام برگشتیم.

بعد یک روز آمدم حضورِ حضرت بهاءُالله عرض کردم قصر حاضر است، عَرّابه حاضر است. آن وقت در عکّا هیچ کَرّوسه [کالسکۀ سواری] نبود فرمودند من نمی روم، من محبوسم، یک دفعه دیگر عرض کردم، همان جواب را فرمودند، دفعۀ ثالث عرض کردم، فرمودند نه. دیگر جسارت نتوانستم بکنم یک شیخ مسلمان آن جا بود، خیلی شهرت و نفوذ داشت، او را خواستم، گفتم کیفیّت این است، لکن حضرت بهاءُالله از ما قبول نمی کنند. آن شخص مَحَبَّت داشت، گفتم تو جوری برو حضور مبارک مشرّف شو، دست مبارک را بگیر و دست مدار تا وَعدِ قَوی بگیری. این عرب بود، رفت، آمد مقابل دو زانوی مبارک نشست، دست مبارک را گرفت بوسید، عرض کرد چرا بیرون تشریف نمی برید؟ فرمودند، من مَسجونم، گفت: اَسْتَغْفِرُالله کیست که بتواند شما را محبوس کند؟ شما خود، خود را حبس کرده اید. اِرادۀ خود شما چنین است، حالا من خواهش دارم بیرون تشریف بیاورید، به قصر تشریف بیاورید، سبز است، خرّم است، درخت ها خیلی باصفا است، برگ ها سبز است، پرتقال ها قرمز است. هر چه فرمودند: من مسجونم نمی شود، باز دست مبارک را بوسید، به قدر یک ساعت متمادیاً رَجا می کرد، بعد فرمودند: خیلی خوب. فردا سوار کالسکه شدند، من هم حضور مبارک بودم، از شهر بیرون آمدیم هیچ کس هیچ نگفت.» ۳