سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

بيت العدل اعظم که حضرت بـهاءالله آنرا بعنوان قوّه تشريعيه امر بـهائى معيّن فرموده در سال ۱۹۶۳ تشکيل شد. اين هيأت مرکّب از نه نفر است که هر پنج سال يک‌بار از طرف جميع اعضاء محافل ملّى بـهائيان جهان انتخاب ميشود.
بيت العدل اعظم بتمشيت امور روحانى و ادارى جامعه بين‌المللى بـهائى ميپردازد و نيز بعنوان امناء اماکن مقدّسه و ساير املاک در اراضى مقدّسه مأمور حفظ آنهاست. حضرت بـهاءالله به بيت العدل اعظم اختيار داده است که در مواردى که کتب و آثار مقدّسه بـهائى ذکرشان را ننموده قوانينى تشريع نمايد و اين هيأت است که جامعه بـهائى را در جهانى که پيوسته در تغيير است رهبرى و راهنمائى ميکند.

امروز جامعه بهائی عالم مرکب از تقريباً ۵ ميليون نفرند که در ۱۸۹ کشور مستقّل و ۴۶ ناحيه تابعه زيست ميکنند و کثرت تنوعش شامل مردمی در سراسر کره زمين از نژادها و مذاهب و فرهنگهای مختلف از جمله ۲۱۰۰ عدد از قبائل و عشائر عالم است.
در امر بهائی روحانی حرفه‌ای وجود ندارد زيرا بشر به مرحله‌ای از بلوغ وارد شده است که هر کس ميتواند که خود در ظهورات الهی غور نمايد و از راه دعا و مراقبه و مشورت با ديگران در شئون حيات تصميم بگيرد. برای آنکه عامه مردم از ظهور حضرت بهاءاللّه منتفع شوند آثار بهائی به ۸۰۰ زبان مختلف ترجمه شده است. در زندگانی اجتماعی جامعه نيز همان روش صادق است. شوراهای انتخابی بنام محافل روحانی امور جامعه را در سطح محلّی و ملّی تمشيت ميبخشد. هر فرد بهائی که ميتواند در انتخابات شرکت نمايد و به رأی سرّی بنفوسی رأی دهد و اکثريّت آراء اعضاء محافل را معيّن ميکند.
امر بهائی با اعانه بهائيان که بطيب خاطر به صندوق محافل ميپردازند اداره ميشود. تبرّع و دادن اعانه فقط از بهائيان پذيرفته بود و از غير بهائيان اعانه قبول نمی گردد.