سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

-سؤال: آيا بهاييان نيز دين خود را آخرين دين مي دانند؟
- جواب: خير. بهاييان اعتقاد دارند كه پس از ديانت بهايي نيز پيامبران ديگري ظهورخواهند كرد و اديان ديگري خواهند آمد و هر يك بشر را به درجه اي از تكامل روحاني بر كره ارض واصل خواهدكرد.

- سؤال: پس اعتقاد بهاییان در مورد مقام حضرت محمد چیست؟
- جواب: بهاییان حضرت محمد را نه تنها خاتم النبیین كه حتی خاتم المرسلین می دانند؛ ولی این ها القابی هستند كه هر پیامبر به اراده الهی برای تعیین می نماید؛ همانطور كه حضرت موسی كلیم الله و حضرت مسیح روح الله می باشند؛ ولی این ها هرگز به این مفهوم نیست كه خدا مثل بشر صحبت می كند و یا روح دارد. دو ظهوری كه بهاییان پس از حضرت محمد به آن قائلند همان دو ظهوری است كه در آخر الزمان باید ظاهر شود . به همین دلیل حضرت بهاءالله و حضرت اعلی ظهور كلی الهی هستند و مظهر امرمستقل می باشند، نه نبی یا رسول.