سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

به گفته گاستون باشلار، فیلسوف فرانسوی، اولین قدم در هر تحقیقی گسستن ازخویشتن؛ یعنی غلبه بر پیشداوری هاست. باید باورهای قبلی خود را درباره موضوع مورد تحقیق كنار بگذاریم تا بتوانیم منصفانه به دنبال حقیقت بگردیم. به این منظور باید به دنبال سابقه تحقیق باشیم؛ یعنی با كسانی كه در این موضوع تجاربی دارند مشورت كنیم و نوشته هایی را كه در این موضع موجودند مطالعه و بررسی كنیم .
در تحقیق در مورد یك دیانت جدید نیز مهمترین و دشوارترین مرحله غلبه بر پیشداوری ها و باورهای قبلی است. برای غلبه بر پیشداوری ها لازم است شناخت صحیحتری از دین خود به دست آوریم و بفهمیم كه چرا و چگونه به آن معتقدیم. كسی كه باور داشته باشد دینی كه به آن معتقد است اخرین دین الهی است هرگز در مورد حقانیت ادیان دیگر منصفانه تحقیق نخواهد كرد. پیروان همه ادیان همین باور را دارند و به همین دلیل از ایمان به ادیان بعدی محروم مانده اند . كسی كه فروع دین خود را حقایق ابدی بپندارد هرگز نمی تواند دینی را با فروع دیگر بپذیرد. كسی كه اصول دینی خود را تقلیدی آموخته باشد هرگز نمی تواند در اصول دین دیگری داوری درستی بنماید.

مقدمه
بعضی علم را مخالف دین دانسته اند . بشر در قرون اخیر دچار تحولات گوناگون اجتماعی ، صنعتی ، سیاسی ، فكری و ... شده است . شبهه مخالفت دین و علم نیز از ثمرات همین تحولات است . از قرن 16 و ایجاد رنسانس به بعد دستاوردهای هنری و ادبی و علمی و صنعتی مهمی حاصل شده كه پیش از ان حتی در خواب هم نمی شد دید . این موفقیتها انسان را چنان به خود مطمئن ساخت كه دین را مانعی بر سر راه پیشرفت علمی و فكری و دست یابی به رفاه و آسایش و آزادی می دید و لذا آن را به كلی كنار گذاشت و سعی كرد بدون آن به سعادت و كمال برسد . البته این احساس دو طرفه بود؛ یعنی علمای مذهبی نیز با دانشمندان مخالف بودند و گاه به حكم دین، راه دانشمندان را سد می كردند. این سیر این سؤال را در ذهن ایجاد می كند كه آیا شبهه مخالفت علم و دین با هم، یك واقعیت است؟