سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

- سؤال: كتب تورات و انجیل تحریف شده اند و به آیات آنها نمی توان استناد كرد؛ در صورتی كه قرآن كریم مصون از تحریف است و می تواند هدف اصلی از بعث انبیاء را كه همانا قرار دادن پیام الهی در دسترس بشر باشد به تمامه برآورده سازد.
- جواب: اگر منظور از تحریف این است كه از كتب انجیل و تورات آیاتی حذف شده یا بدان اضافه گردیده كه پیام الهی را از دسترس مسیحیان و یهودیان تا قبل از ظهور پیامبرِ بعد، خارج ساخته است؛ باید بپذیریم كه در حقشان ظلم شده است و در این صورت چگونه در روز قیامت از عدم ایمانشان به ظهور بعد باز خواست می شوند؟ زیرا به هدایت الهی دسترسی نداشته اند كه بتوانند ایمان بیاورند . پس منظور از تحریف نه این است، بلكه تفسیر آیات الهی به نحوی است كه حقیقت را بپوشاند.

- سؤال: ادیان الهی قبل، همه متعلق به زمانی بوده اند كه بشر به بلوغ نرسیده بود و به همین دلیل نیاز به ارسال پیامبر وجود داشت؛ ولی اكنون آدمی با تكیه بر عقل خود دیگر نیازی به اینكه پیامبری فرستاده شود ندارد .
- جواب: آیا این همان اعتراضی نیست كه یهود بر پیامبر اكرم نموده ،گفتند «یدالله مغلوله»، دست خدا بسته است و ظهور دیگری نمی آید؟ به علاوه عقل میزان كامل و قابل اعتمادی نیست و خطا می كند . مگر با استناد به عقل استدلال بر حركت خورشید و سكون زمین نمی شد و حتی آیه قرآن كریم در این مورد به نحوی تفسیر می شد كه با این نظریه مطابق شود ولی بعد معلوم شد زمین به دور خورشید می چرخد . پس چطور می توان با تكیه بر عقل ِخطا پذیر اموری را تعیین كرد كه مربوط به سعادت بشر است و استدلال كرد كه دیگر نیازی به هدایت الهی نیست.