سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

بهائیت که یک آیین دست ساز و کاملا مرتبط با استعمارگرانی از قبیل انگلستان و امریکاست، در آغاز فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. اوج فعالیت این فرقه انحرافی را باید در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار دانست ، که پس از آن در دوره سلطنت احمدشاه، رضاخان و نیز دوره دوم محمدرضا، بهائیان در ایران بسط و سلطه بیشتری یافتند و توانستند برای این آیین انحرافی پیروان بیشتری پیدا کنند.
درباره تحلیل شکل گیری این آیین انحرافی و علل قوت یافتن آن در ابتدای دوره ادعای بابی گری ، نظرات متفاوتی ارائه شده است که در ذیل به چند مورد آنها اشاره می شود.

جواب مقاله (فرقه انحرافی ابتكاری) مندرج روزنامه جام جم روز یكشنبه 1 خرداد - شماره 1436
یك بار دیگر روزنامه جام جم حیثیت و اعتبار خود را به مخاطره انداخته و با اعتماد به نویسنده ای كه شایسته این اعتماد نبود اذهان بسیاری از خوانندگان خود را نسبت به روزنامه پر تیراژ خود مشوش و مردد نمود . سالیان سال است كه بهائیان در ایران در كنار هموطنان مسلمان، یهودی، زرتشتی و دیگران زندگی می كنند و حسن سلوك آنان بر همگان واضح و آشكار شده است و درج مقاله جناب سید مجتبی عزیزی در شماره مورخ یكشنبه اول خرداد 1384 در صفحه «اندیشه» شمار زیادی از خوانندگان را از هر چه اندیشه و اندیشمند است بیزار كرد. از جام جم انتظار بيشتری می رفت گر چه حقیقتأ این مقاله سست و بی پایه نگارش شده است مع ذلك به جهت آگاهی مسئولین آن روزنامه و نویسنده این مقاله نقد مختصری بر بعضی مواضیع مندرج در آن تقدیم می گردد شاید در مراحل بعدی طریق انصاف پیموده گردد .