سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پاسخ شما به نامه سر گشاده جامعه بهائی ایران به ریاست محترم جمهور مایه ایجاد احساساتی دوگانه گردید، احساسی از سرور به جهت قبول پاره ای از نکات مشترک اساسی و احساسی از تأسّف از پاره ای بی دقّتی ها.
از شما تشکّر می کنیم که جامعه بهایی ایرانی را محترم دانسته اید(۱). مطلبی که رفتار بهائیان در ۱۶۰ سال گذشته باعث شده است تا کم لطف ترین افراد نسبت به آنها نیز بدان اذعان نمایند که این جمع جامعه ای «محترم» است و احترام آن حال در ایران مشخّص و واضح است.

حمایت بهاییان و حزب توده از كاندیداتوری معین / همگرایی مجاهدین انقلاب با دشمنان دین و انقلاب
سایت خبری تحلیلی خط نهم
یكشنبه 29 خرداد 19june2005
به دنبال حمایت ملی مذهبی ها و نهضت آزادی از كاندیداتوری مصطفی معین، حزب توده نیز از نامزدی كاندیدای مشاركت و مجاهدین انقلاب حمایت كرد .