سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در جواب مقاله(مذهب استعمار ساخته ) مندرج در روزنامه خبر مورخ 20/11 /83 شماره 6845
از بدو پیدایش، امر مبارك حضرت باب در ایران ( 1844م=1260ه ق)و به دنبال آن، امر بهایی، مورد حملات شدیده و مخالفتهای بی شمار قدرتمندان زمان واقع شد و مخالفین كه منافع خود را در خطر می دیدند هر چه توانستند در مورد امر جدید به كار بردند تا آن را در انظار عمومی خوارو خفیف و بی اهمیت جلوه دهند و توجه عموم را به آن مانع شوند و در این راه تا آنجا پیش رفتند كه از قتل و غارت و حملات وحشیانه نیز ابایی نداشتند.بنا بر این برای بهاییان عجبی نیست كه اصول اعتقادی آنها مورد حملات واقع كردد و از هر سو كتاب و رساله و مقاله ای به اقتضای زمان و سیاست روز در رد و توهین به آن نوشته شود . این حملات اگر در گذشته و برای ادیان عتیقه صورت محدودی داشت ( مثل رسالاتی كه یهودیان در رد حضرت مسیح می نوشتند) برای امر بهایی كه امروزه همه اهل عالم را به سراپرده وحدت و یگانگی دعوت می نماید به صورت بسیار وسیع و همه جانبه بوده و با استفاده از امكاناتی كه مخالفین در اختیار دارند هر روز گسترده تر و رنگین تر می شود .

جواب مقاله (فرقه انحرافی ابتكاری) مندرج روزنامه جام جم روز یكشنبه 1 خرداد - شماره 1436
یك بار دیگر روزنامه جام جم حیثیت و اعتبار خود را به مخاطره انداخته و با اعتماد به نویسنده ای كه شایسته این اعتماد نبود اذهان بسیاری از خوانندگان خود را نسبت به روزنامه پر تیراژ خود مشوش و مردد نمود . سالیان سال است كه بهائیان در ایران در كنار هموطنان مسلمان، یهودی، زرتشتی و دیگران زندگی می كنند و حسن سلوك آنان بر همگان واضح و آشكار شده است و درج مقاله جناب سید مجتبی عزیزی در شماره مورخ یكشنبه اول خرداد 1384 در صفحه «اندیشه» شمار زیادی از خوانندگان را از هر چه اندیشه و اندیشمند است بیزار كرد. از جام جم انتظار بيشتری می رفت گر چه حقیقتأ این مقاله سست و بی پایه نگارش شده است مع ذلك به جهت آگاهی مسئولین آن روزنامه و نویسنده این مقاله نقد مختصری بر بعضی مواضیع مندرج در آن تقدیم می گردد شاید در مراحل بعدی طریق انصاف پیموده گردد .