احکام

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/31

در دیانت بهائی دو تعلیم وجود دارد که بشر فردگرای امروز، مخصوصاً با تجربه های ناخوشایندی که از حکومتهای توتالیتر مذهبی و غیرمذهبی دارد، ممکن است در پذیرش آنها تردید داشته باشد: اطاعت از حکومت و اطاعت از بیت العدل اعظم، چون اصولاً امروزه کلمهء اطاعت کلمهء خوشایندی نیست. اخیراً نیز بعضی از مخالفان دین بهائی در نطقها یا مقالات خود به این دو تعلیم، و مخصوصاً اطاعت از بیت العدل، اعتراض و انتقاد شدید وارد آورده اند.[1] در این مقالهء مختصر بر آنیم که در این باره اندکی تأمل کنیم.

بدیهی است، و در علوم اجتماعی نیز به صراحت و مکرراً بیان شده است، که هر جامعه ای برای حفظ انسجام و بقای خود نیازمند آن است که به نحوی افراد را به اطاعت از قوانین یا سنتها وادارد، در غیر این صورت هرج و مرج ایجاد می شود و گسیختگی و نابودی جامعه حتمی است. به این منظور نظامهای گوناگون قانونی و قضایی و اجرایی به وجود آمده اند که در جوامع مختلف حاکمند. این نظامها می کوشند افراد را به اطاعت از بعضی اصول معین که برای تداوم جامعه ضروری شمرده می شوند وادار سازند.

قدرت بی حد و مرز " از ما بهتران" در صحنه رسانه ای ایران ، سناریوهایی جالب و بعضا عبرت انگیز را رقم می زند. دفتر پژوهش و بررسیهای خبری خبرگزاری ایرنا که مدتی به دستور " از ما بهتران" بر طبل بهائی ستیزی کوفت و در برابر پاسخهای قانع کننده بهائیان ، مدتی مدید زبان در کام کشید ، مجددا به میدان آمده و اتهام جدیدی را مطرح کرده است به این امید که چهره جامعه مظلوم بهائیان ایران خدشه دار گردد و محبت و احترام مردم ایران جای خود را به بیزاری و انزجار دهد. اتهامات بی اساس فاشیست بودن و صهیونیست بودن و همجنسگرا بودن و درویش مسلک بودن و سایر خزعبلات ساخته و پرداخته ذهن بهائی ستیزان، همگی در نطفه خاموش شد و نویسندگان آن که به اسم مستعار لجام قلم را رها کرده بودند، از ادامه راه شوم خود مایوس شده بودند. اما در چند روز اخیر، انتشار شایعاتی بی اساس در رسانه های خارجی، به این مجموعه تهور آن را داده است که در میدانی تنگ جولان کند.