نامه سرگشاده جمعی از بهائیان درپاسخ به نامه سرگشاده جمعی ازفعالان حقوق بشر، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان وروزنامه نگاران

http://lab.noghtenazar2.info/node/701
چاپ
برای دوستان خود بفرستيد

عزیزان

دفاع شما از حقوق مظلومان و ستمدیدگان مایه افتخار است نه باعث شرمساری
ما جمعی از بهائیان ایران خوشحالیم که میبینیم با این اقدام روشن بینانه شما یکی از مهمترین مراحل رنسانس فکری جامعه ایرانی درحال طی شدن است ، یعنی آن مرحله ای که توجه به حق و حقیقت امری مطلق و بدون در نظر گرفتن منبع و مصدر آن باشد، ونیز مرحله ای که ظلم در هر جا و بر هر کس نفی شود ودفاع از مظلوم بدون توجه به عقیده وجنسیت و نژاد ویا قومیتش مورد توجه قرار گیرد .

باید اذعان کرد که روش جامعه بهائی در تحمل مظالم وارده به گونه ای بوده که شاید در تاخیر چنین واکنشی از جانب شما روشنفکران عزیز ایرانی بی تاثیر نبوده زیرا شما جامعه ای را ملاحظه می کردید که برخلاف معمول ولی برطبق آموزه های دینی خود از ظالمین کینه به دل نمی گیرد ودر صدد انتقام نیست ،برای رفع ظلم ،به خود ظالم تظلم می نماید ودر کمال محبت این فرصت را به او می دهد تا به ظلم خود نگاهی دیگر بیاندازد ،تمام نیروهای منفی وارده در اثر ظلم بر خود را به فعل ظلم منعطف می نماید نه به ظالم ،وهمه وهمه را در طی چند نسل در دوره ای که بیش از یک صدو شصت سال به طول انجامیده با کمال صبر وشکیبائی نه تنها تحمل نموده بلکه هیچگاه نشاط وبالندگی خود را از دست نداده است .

حال دیدن چنین بیانیه تاریخی از جانب شما روشنفکران وروشنگران عزیز ایرانی مرهمی بسیار موثر برزخمهای وارده بر این جامعه مظلوم است .
بگذارید ما نیز اعلام کنیم که برای دفاع از حقوق مسلوبه سایر هم وطنان صرف نظر از سابقه فکری واعتقادی وتعلقشان به هر گروه جنسیتی وقومی ، با روش خود موظف بلکه مکلفیم .

باشد که این همبستگی وگسترش آن در بین آحاد جامعه ،ابرهای تیره ظلم را پراکنده کند وبالاخره خورشید عدالت هر چه زودتر بر این سرزمین که سالیان دراز از آن محروم مانده پرتو افکند.

جمعی از بهائیان ایران

نظر خود را بنويسيد